Erica 螞蟻

專長:
Zumba.有氧舞蹈

相關證照:
1.AFAA GEI 團體有氧舞蹈指導員資格
2.Zumba Basic 1
3.Zumba Rhythms 2
4.Zumba Rhythms 3
5.Zumba pro skill

Experience 經 歷

相關活動:
2019 training day hand in hand Zumba 師資群
2019 南投Ya夜派對 Zumba 師資群
2019 台南市反毒晨跑活動暖身開場
2019 朝馬運動中心羽球聯誼活動開場暖身